X
คู่มือการใช้งาน

เข้าสู่ระบบ


Loading...
ประเภทหนังสือ เลขที่หนังสือ ความเร่งด่วน ลงวันที่
จาก เรื่อง ไฟล์
คำสั่งจังหวัด
2483/2561 ปกติ 16 ส.ค. 61
 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัส่ดุประจำปีงบประมาณ 2561
หนังสือส่ง
นศ0023.4/15277 ปกติ 16 ส.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานการผ่อนชำระหนี้ค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิด
หนังสือส่ง
นศ0023.4/15275 ปกติ 16 ส.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
การผ่อนชำระหนี้
หนังสือส่ง
นศ0015/15252 ปกติ 16 ส.ค. 61
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
การขอรับใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาน้ำเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในกิจการ
หนังสือส่ง
นศ0015/15249 ปกติ 16 ส.ค. 61
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้ำมัน โอน ของถังขนส่งน้ำมัน และชำระค่าธรรมเนียม
หนังสือส่ง
นศ0023.4//15217 ด่วนที่สุด 15 ส.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานข้อมูลหอพักตามมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561
หนังสือส่ง
นศ0023.4//15216 ด่วนที่สุด 15 ส.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานข้อมูลหอพักตามมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561
หนังสือส่ง
นศ0023.4//15200 ด่วนที่สุด 15 ส.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
การอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หนังสือส่ง
นศ0023.4//15198 ด่วนที่สุด 15 ส.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
การอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หนังสือส่ง
นศ0023.4//15174 ปกติ 15 ส.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548
หนังสือเวียน
นศ0023.4/ว/ว4366 ปกติ 14 ส.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอเชิญประชุม
หนังสือรับ
20355 ปกติ 10 ส.ค. 61
กระทวงพลังงาน
ส่งตัวข้าราชการไปปฏิบัติหน้าทีราชการ
คำสั่งจังหวัด
2446/2561 ปกติ 14 ส.ค. 61
 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
หนังสือรับ
20301 ปกติ 10 ส.ค. 61
กระทวงพลังงาน
การเดินทางไปตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
หนังสือส่ง
ปกติ 12 ส.ค. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway (Digital Tourism)
หนังสือส่ง
ปกติ 12 ส.ค. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษาต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน
คำสั่งจังหวัด
2440/2561 ปกติ 10 ส.ค. 61
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนก
หนังสือรับ
20147 ปกติ 8 ส.ค. 61
กระทวงพลังงาน
การตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปีงบ พ.ศ.2561
หนังสือส่ง
ปกติ 10 ส.ค. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอเชิญประชุมหารือและเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คำสั่งจังหวัด
2432/2561 ปกติ 9 ส.ค. 61
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่ง คณะกรรมการพิจารณาผลการปประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการด้านพลังงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังงาน และการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรม
หนังสือส่ง
ปกติ 9 ส.ค. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
หนังสือส่ง
นศ76801/285/14917 ปกติ 9 ส.ค. 61
อบต.ท่าพญา
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
หนังสือส่ง
ปกติ 9 ส.ค. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
การจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
หนังสือส่ง
ยกเลิก 9 ส.ค. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
การจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัด
2413/2561 ปกติ 8 ส.ค. 61
 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา Multi Medical Simulation System with evaluation and feedback ระบบจำลองสถานการณ์ทางเทคนิคเสมือนจริง เพื่อฝึกทักษะ พร้อมระบบการประเมินผลสำหรับการผลิตบัณฑิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โ
หนังสือส่ง
ปกติ 8 ส.ค. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ตอน Strong ด้วย Stem ปี ๒”
หนังสือส่ง
oL0023.4/14793 ปกติ 8 ส.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดเงินอุดหนุน
หนังสือเวียน
นศ00.4/ว/ว4260 ปกติ 8 ส.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอเชิญประชุม
คำสั่งจังหวัด
2395/2561 ปกติ 7 ส.ค. 61
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงา
คำสั่งจังหวัด
2393/2561 ปกติ 7 ส.ค. 61
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงา