X
คู่มือการใช้งาน

เข้าสู่ระบบ


Loading...
ประเภทหนังสือ เลขที่หนังสือ ความเร่งด่วน ลงวันที่
จาก เรื่อง ไฟล์
หนังสือส่ง
ปกติ 22 ต.ค. 61
 สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคำนวนณราคากลางงานก่อสร้างฯ
คำสั่งจังหวัด
3400/2561 ปกติ 22 ต.ค. 61
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
หนังสือส่ง
นศ0023.4/19732 ปกติ 18 ต.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หนังสือส่ง
นศ0023.4/19603 ด่วนที่สุด 16 ต.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
หนังสือลับ
นศ0023.4//605 ด่วนที่สุด 16 ต.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลับ
หนังสือส่ง
นศ0023.4//19513 ด่วนที่สุด 16 ต.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หนังสือเวียน
นศ0023.4/ว5497 ปกติ 16 ต.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอของบประมาณงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด
หนังสือส่ง
นศ0023.4//19511 ยกเลิก 16 ต.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอของบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัด
หนังสือส่ง
ปกติ 12 ต.ค. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หนังสือลับ
นศ0023.4//602 ปกติ 12 ต.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลับ
หนังสือส่ง
นศ0023.4/19373 ด่วนที่สุด 11 ต.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หนังสือส่ง
นศ0023.4/19258 ปกติ 10 ต.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจ้งผลการพิจารณาคดี
หนังสือส่ง
ปกติ 10 ต.ค. 61
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
ขอเรียนเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ และร่วมวางพานพุ่ม ประจำปี 2561
หนังสือเวียน
นศ0023.4/ว5414 ปกติ 10 ต.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอเชิญประชุม
หนังสือส่ง
นศ0023.4//19195 ปกติ 10 ต.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
หารือการจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง และการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
หนังสือส่ง
นศ0023.4//19193 ด่วนที่สุด 10 ต.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หนังสือส่ง
ปกติ 9 ต.ค. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
การแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
หนังสือส่ง
ปกติ 9 ต.ค. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ ๘)
หนังสือเวียน
นศ0023.4/ว5385 ด่วนที่สุด 8 ต.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
คำสั่งจังหวัด
3272/2561 ปกติ 5 ต.ค. 61
 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง
หนังสือลับ
นศ0023.4//592 ปกติ 4 ต.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลับ
หนังสือส่ง
นศ0023.4/18967 ปกติ 4 ต.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หนังสือส่ง
นศ0023.4//18966 ด่วนที่สุด 4 ต.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
คำสั่งจังหวัด
3262/2561 ปกติ 4 ต.ค. 61
 อำเภอเชียรใหญ่
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 408 บ้านนานอก - อ่างเก็บน้ำ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หนังสือส่ง
ด่วนที่สุด 3 ต.ค. 61
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช (แก้ไข)
หนังสือส่ง
ด่วนที่สุด 3 ต.ค. 61
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช
หนังสือรับ
24814 ปกติ 2 ต.ค. 61
กระทวงพลังงาน
การเกลี่ยอัตรากำลัง และการข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับ ตำแหน่งตามการเกลี่ยอัตรากำลัง
หนังสือส่ง
นศ0015/18846 ปกติ 3 ต.ค. 61
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอส่งตัวข้าราชการ
หนังสือเวียน
นศ0023.4/ว/ว5303 ด่วนที่สุด 3 ต.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
คำสั่งจังหวัด
3232/2561 ปกติ 2 ต.ค. 61
 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อโรคและฝุ่นละออง เครื่องห้ามเลือด ชนิดใช้กับแก๊สไนโตรเจน จำนวน 3 ชุด