X
คู่มือการใช้งาน

เข้าสู่ระบบ


Loading...
ประเภทหนังสือ เลขที่หนังสือ ความเร่งด่วน ลงวันที่
จาก เรื่อง ไฟล์
หนังสือส่ง
ปกติ 21 มิ.ย. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมโครงการมหกรรมวิชาการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศจังหวัด
104/2561 ปกติ 21 มิ.ย. 61
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งจังหวัด
1868/2561 ปกติ 20 มิ.ย. 61
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคารถยนตร์ราชการ
หนังสือส่ง
ปกติ 20 มิ.ย. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
มาตรการป้องกันและปราบปรามการเล่นการพนันฟุตบอล
หนังสือส่ง
นศ0023.4//11352 ปกติ 20 มิ.ย. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดเงินอุดหนุน
หนังสือส่ง
/11348 ปกติ 20 มิ.ย. 61
จังหวัดนครศรีธรรมราช
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561
หนังสือส่ง
ปกติ 20 มิ.ย. 61
 เทศบาลเมืองปากพนัง
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561
คำสั่งจังหวัด
1860/2561 ปกติ 20 มิ.ย. 61
 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อโรคและฝุ่นละออง เครื่องห้ามเลือด ชนิดใช้กับแก๊สไรโตเจน จำนวน 3 ชุด
หนังสือส่ง
นศ023.4//11312 ปกติ 19 มิ.ย. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน
หนังสือส่ง
ปกติ 19 มิ.ย. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในช่วงฤดูกาลระบาด
หนังสือส่ง
ปกติ 18 มิ.ย. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
การดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
หนังสือส่ง
ปกติ 18 มิ.ย. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
การดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
หนังสือส่ง
นศ0023.4//11168 ปกติ 18 มิ.ย. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหากรณี ส.ทรัพย์สุขแก้ว ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการทำธุรกิจ จำหน่ายหินดินทราย หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
หนังสือเวียน
นศ0023.4/ว/ว3248 ปกติ 18 มิ.ย. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือส่ง
นศ0023.2/11142 ปกติ 18 มิ.ย. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)
หนังสือส่ง
นศ0023.2/11140 ปกติ 18 มิ.ย. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)
คำสั่งจังหวัด
1830/2561 ปกติ 15 มิ.ย. 61
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือส่ง
นศ0023.4//11107 ปกติ 15 มิ.ย. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนมัติโครงการจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมของเทศบาลเชียรใหญ่
หนังสือเวียน
นศ0023.4/ว/ว3232 ด่วนมาก 15 มิ.ย. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือเวียน
นศ0023.4/ว/ว3231 ด่วนที่สุด 15 มิ.ย. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561
หนังสือส่ง
นศ0023.4//11106 ปกติ 15 มิ.ย. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติโครงการจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมของเทศบาลตำบลเชียรใหญ่
หนังสือเวียน
นศ0023.4/ว/ว3229 ยกเลิก 15 มิ.ย. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือเวียน
นศ0023.4/ว/ว3228 ยกเลิก 15 มิ.ย. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561
คำสั่งจังหวัด
1821/2561 ปกติ 14 มิ.ย. 61
 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดพลาสติก (Leather sharpening and cutting machine)
คำสั่งจังหวัด
1820/2561 ปกติ 14 มิ.ย. 61
 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสามล้อไฟฟ้า
คำสั่งจังหวัด
1819/2561 ปกติ 14 มิ.ย. 61
 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานรักษาคลองรากฟัน
คำสั่งจังหวัด
1818/2561 ปกติ 14 มิ.ย. 61
 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไแน้ำระบบอัตโนมัติ
หนังสือส่ง
ปกติ 14 มิ.ย. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินกิจกรรมแปลงขยะเป็นทุนเพื่อเยาวชนในท้องถิ่นภายใต้โครงการ “จังหวัดนครศรีธรรมราชสะอาด”
หนังสือส่ง
ยกเลิก 14 มิ.ย. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินกิจกรรมแปลงขยะเป็นทุนเพื่อเยาวชนในท้องถิ่นภายใต้โครงการ “จังหวัดนครศรีธรรมราชสะอาด”
หนังสือส่ง
ปกติ 14 มิ.ย. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียน นักศึกษาที่มีเลขประจำตัวประชาชน ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G)