X
คู่มือการใช้งาน

เข้าสู่ระบบ


Loading...
ประเภทหนังสือ เลขที่หนังสือ ความเร่งด่วน ลงวันที่
จาก เรื่อง ไฟล์
หนังสือรับ
1781 ปกติ 19 ม.ค. 61
ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
การขออนุมัติงบประมาณอุดหนุนหน่วยงาน
หนังสือรับ
1766 ปกติ 18 ม.ค. 61
สถ.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏบัติงานด้านการพัสดุ
หนังสือรับ
1760 ปกติ 18 ม.ค. 61
สำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราช
ขอส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำ
หนังสือรับ
1759 ปกติ 18 ม.ค. 61
สำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราช
ขอส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำ
หนังสือรับ
1757 ปกติ 18 ม.ค. 61
สำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราช
ขอส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำ
หนังสือรับ
1742 ปกติ 18 ม.ค. 61
สถ.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบขั้นตอน
หนังสือรับ
1739 ปกติ 18 ม.ค. 61
ที่ว่าการอำเภอชะอวด
ขอโอนเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หนังสือรับ
1737 ปกติ 18 ม.ค. 61
สถ.
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก
หนังสือเวียน
นศ 0023.1/ว312 ปกติ 18 ม.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 2561 สำหรับ อปท.
หนังสือส่ง
นศ 0023.1/1127 ยกเลิก 18 ม.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 2561 อปท.
หนังสือรับ
1718 ปกติ 18 ม.ค. 61
สถ.
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
หนังสือรับ
1689 ปกติ 18 ม.ค. 61
สถ.
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
หนังสือส่ง
ปกติ 18 ม.ค. 61
บ้านเกาะ
สรุปผลการดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
หนังสือรับ
1639 ปกติ 17 ม.ค. 61
สถ.
โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหาร
หนังสือรับ
1638 ปกติ 17 ม.ค. 61
สถ.
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิล
หนังสือรับ
1636 ปกติ 17 ม.ค. 61
สถ.
แจ้งโอนเงินรายได้
หนังสือรับ
1632 ปกติ 17 ม.ค. 61
กระทรวงมหาดไทย
การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษี
หนังสือส่ง
นศ 0023.1/968 ปกติ 17 ม.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุญาตินำตั๋วรับจำนำออกใช้รับจำนำ
หนังสือรับ
1618 ปกติ 17 ม.ค. 61
สถ.
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
หนังสือรับ
1616 ปกติ 17 ม.ค. 61
สถ.
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
หนังสือรับ
1598 ปกติ 17 ม.ค. 61
สถ.
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัด
หนังสือรับ
1597 ปกติ 17 ม.ค. 61
สถ.
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
หนังสือรับ
1565 ปกติ 17 ม.ค. 61
สถ.
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภา่พ
หนังสือรับ
1564 ปกติ 17 ม.ค. 61
กระทรวงมหาดไทย
แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย
หนังสือรับ
1449 ปกติ 16 ม.ค. 61
สถ.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
หนังสือรับ
1448 ปกติ 16 ม.ค. 61
กระทรวงมหาดไทย
แผนปฎิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
หนังสือรับ
1412 ปกติ 15 ม.ค. 61
สถ.
การประเมินประสิทธิภาพ
หนังสือรับ
1408 ปกติ 15 ม.ค. 61
สถ.
แจ้งการจัดสรร
หนังสือรับ
1406 ปกติ 15 ม.ค. 61
สถ.
การพิจารณาคัดเลือก
หนังสือรับ
1403 ปกติ 15 ม.ค. 61
สถ.
ขอความอนุเคราะห์
หนังสือรับ
1401 ปกติ 15 ม.ค. 61
สถ.
การโอนจัดสรรงบประมาณ
หนังสือรับ
1399 ปกติ 15 ม.ค. 61
สถ.
การเลือกผู้แทนปลัด
หนังสือรับ
1387 ปกติ 15 ม.ค. 61
สถ.
ขอรหัสผ่านโปรแกรมภาษี
หนังสือรับ
1383 ปกติ 15 ม.ค. 61
สถ.
การมอบเครื่องหมาย
หนังสือรับ
1379 ปกติ 15 ม.ค. 61
สถ.
รายงานความคืบหน้า
หนังสือรับ
1366 ปกติ 15 ม.ค. 61
สถ.
ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง
หนังสือรับ
1359 ปกติ 15 ม.ค. 61
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
รายงานการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
หนังสือรับ
1353 ปกติ 15 ม.ค. 61
สำนักงานเทศบาลตำบลขนอม
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนผู้ปฎิบัติงาน
หนังสือรับ
1352 ปกติ 15 ม.ค. 61
สำนักงานเทศบาลตำบลพิปูน
การประเมินผลการควบคุมภายใน
หนังสือรับ
1351 ปกติ 15 ม.ค. 61
สถ.
การโอนจัดสรรงบประมาณ
หนังสือรับ
1350 ปกติ 15 ม.ค. 61
สถ.
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
หนังสือรับ
1347 ปกติ 15 ม.ค. 61
สถ.
การบรรจุและแต่งตั้ง
หนังสือรับ
1338 ปกติ 15 ม.ค. 61
สถ.
แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริ
หนังสือส่ง
สธ 0213.0923/791 ปกติ 15 ม.ค. 61
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
หนังสือรับ
1287 ปกติ 15 ม.ค. 61
ที่ทำการอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
ชี้แจงเหตุผลเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือ
หนังสือรับ
1286 ปกติ 15 ม.ค. 61
ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
หนังสือรับ
1285 ปกติ 15 ม.ค. 61
สถ.
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
หนังสือรับ
1272 ปกติ 15 ม.ค. 61
ที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง
หนังสือรับ
1269 ปกติ 15 ม.ค. 61
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
หนังสือรับ
1261 ปกติ 12 ม.ค. 61
สถ.
การสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้ยางธรรมชาติ
หนังสือรับ
1255 ปกติ 12 ม.ค. 61
สถ.
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
หนังสือรับ
1251 ปกติ 12 ม.ค. 61
สถ.
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
หนังสือรับ
1248 ปกติ 12 ม.ค. 61
สถ.
การโอนจัดสรรงบประมาณ
หนังสือรับ
1247 ปกติ 12 ม.ค. 61
สถ.
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หนังสือรับ
1245 ปกติ 12 ม.ค. 61
สถ.
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค
หนังสือรับ
1244 ปกติ 12 ม.ค. 61
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
หนังสือเวียน
02043/ว212 ปกติ 12 ม.ค. 61
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด
หนังสือเวียน
02043/ว211 ด่วน 12 ม.ค. 61
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด
หนังสือเวียน
ยกเลิก 12 ม.ค. 61
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด
คำสั่งจังหวัด
155/2561 ปกติ 12 ม.ค. 61
กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
หนังสือรับ
1231 ปกติ 12 ม.ค. 61
ที่ว่าการอำเภอพิปูน
ขอขยายเวลาทำสัญญากู้เงิน
หนังสือรับ
1230 ปกติ 12 ม.ค. 61
ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี
รายงานการควบคุมภายใน
หนังสือรับ
1227 ปกติ 12 ม.ค. 61
ที่ว่าการอำเภอพิปูน
ขออนุญาตเดินทางไปราชการ
หนังสือเวียน
นศ0023.3/ว209 ด่วนที่สุด 12 ม.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2561
หนังสือส่ง
นศ0023/727 ยกเลิก 12 ม.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2561
หนังสือเวียน
0017.5/ว201 ปกติ 12 ม.ค. 61
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการอบรมหลักสูตร
หนังสือส่ง
0017.5/704 ยกเลิก 12 ม.ค. 61
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 6
หนังสือรับ
1156 ปกติ 12 ม.ค. 61
สถ.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
หนังสือส่ง
54301/17/684 ปกติ 12 ม.ค. 61
 เทศบาลตำบลบางจาก
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1/2561)
หนังสือรับ
1137 ปกติ 12 ม.ค. 61
สถ.
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
หนังสือรับ
1100 ปกติ 11 ม.ค. 61
สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
หนังสือส่ง
ปกติ 11 ม.ค. 61
เทศบาลตำบลบางพระ
ส่งงบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2560
หนังสือรับ
1095 ด่วนมาก 8 ม.ค. 61
กระทรวงมหาดไทย
การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หนังสือรับ
1092 ปกติ 11 ม.ค. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย
หนังสือรับ
1093 ปกติ 11 ม.ค. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย
หนังสือรับ
1094 ปกติ 11 ม.ค. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย
หนังสือรับ
1080 ปกติ 11 ม.ค. 61
ที่อำเภอขนอม
ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
หนังสือรับ
1078 ปกติ 11 ม.ค. 61
สถ.
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษี
หนังสือรับ
1049 ปกติ 11 ม.ค. 61
สถ.
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือรับ
1048 ปกติ 11 ม.ค. 61
ที่ว่าการอำเภอลานสกา
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนังสือรับ
1041 ปกติ 11 ม.ค. 61
สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง
การขออนุมัติงบประมาณอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนในเทศบัญญัติ
หนังสือรับ
1019 ปกติ 11 ม.ค. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก
ขอส่งสำเนาสัญญา
หนังสือส่ง
ปกติ 11 ม.ค. 61
 เทศบาลตำบลสิชล
ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานเทศบาล
หนังสือรับ
1003 ปกติ 11 ม.ค. 61
ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (เพิ่มเติม)
หนังสือส่ง
ปกติ 11 ม.ค. 61
เทศบาลตำบลบางพระ
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
หนังสือรับ
998 ปกติ 11 ม.ค. 61
สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
ขออนุมัติทำกิจการนอกเขต
หนังสือส่ง
ปกติ 11 ม.ค. 61
ลานสกา
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลลานสกา
หนังสือรับ
996 ปกติ 11 ม.ค. 61
ที่ว่าการอำเภอฉวาง
ราคากลางโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลจันดีที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึุ้นไป
หนังสือรับ
957 ปกติ 10 ม.ค. 61
สถ.
การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือรับ
953 ปกติ 10 ม.ค. 61
สถ.
การปรับปรุงและพัฒนาตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น
หนังสือรับ
950 ปกติ 10 ม.ค. 61
สถ.
การประชุมสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2560
หนังสือรับ
943 ปกติ 10 ม.ค. 61
อ.บางขัน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 62
หนังสือรับ
913 ปกติ 10 ม.ค. 61
ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (เพิ่มเติม)
หนังสือรับ
912 ปกติ 10 ม.ค. 61
ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง
รายงานการใช้โปรแกรมที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หนังสือรับ
909 ปกติ 10 ม.ค. 61
สถ.
การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือส่ง
นศ 0023.4//538 ปกติ 10 ม.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หนังสือส่ง
นศ 0023.4//537 ปกติ 10 ม.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
คำสั่งจังหวัด
107/2561 ปกติ 10 ม.ค. 61
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมรการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเชา เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งทีื 2
หนังสือรับ
873 ปกติ 10 ม.ค. 61
ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินการโครงการก่อสร้าง
หนังสือรับ
872 ปกติ 10 ม.ค. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือรับ
871 ปกติ 10 ม.ค. 61
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งใส
ส่งเอกสารเพิ่มเติมการขอออนุมัติจ่ายเงินบำนาญปกติ และเงินบำดำรงชีพให้กับพนัะกงานเทศบาล
หนังสือรับ
869 ปกติ 10 ม.ค. 61
สถ.
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสุดดี"ประจำปี 2560
ประกาศจังหวัด
ปกติ 10 ม.ค. 61
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
คำสั่งจังหวัด
105/2561 ปกติ 10 ม.ค. 61
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม)
หนังสือรับ
814 ปกติ 10 ม.ค. 61
สถ.
รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมยางพารา
หนังสือรับ
813 ปกติ 10 ม.ค. 61
สถ.
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและแนวทางการพัฒนาชีวิตผู้พิการผู้สูงอายุ
หนังสือรับ
789 ปกติ 9 ม.ค. 61
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 62
หนังสือส่ง
0017.5/488 ปกติ 10 ม.ค. 61
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดและขออนุมัติเดินทางไปราชการ
หนังสือรับ
780 ปกติ 9 ม.ค. 61
อ.ท่าศาลา
ขอรับงบสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
หนังสือรับ
764 ปกติ 29 ธ.ค. 60
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตั๋ชี้วัดการประเมินผลตามกรอบการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือส่ง
นศ 0023.3/437 ปกติ 9 ม.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการตามมาตราสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
หนังสือส่ง
นศ 0018.1/411 ปกติ 9 ม.ค. 61
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
หนังสือเวียน
นศ 0023.2/ว127 ปกติ 9 ม.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)
หนังสือรับ
682 ปกติ 9 ม.ค. 61
ที่ว่าการอำเภอพิปูน
รายงานผลการตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือส่ง
นศ 0023.2/362 ปกติ 8 ม.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)
หนังสือรับ
567 ปกติ 8 ม.ค. 61
สถ.
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
หนังสือส่ง
ยกเลิก 8 ม.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)
หนังสือรับ
561 ปกติ 8 ม.ค. 61
สถ.
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่คุณภาพ Thailand 4.0
หนังสือรับ
560 ปกติ 8 ม.ค. 61
สถ.
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
หนังสือรับ
557 ปกติ 8 ม.ค. 61
สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หนังสือรับ
478 ปกติ 8 ม.ค. 61
ที่ว่าการอำเภอพิปูน
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือรับ
477 ปกติ 8 ม.ค. 61
ที่ว่าการอำเภอพิปูน
รายงานการครบวาระและการดำรงตำแหน่งตสมคำสั่ง สคช.
หนังสือรับ
475 ปกติ 8 ม.ค. 61
กระทรวงมหาดไทย
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
หนังสือส่ง
นศ 0023.4//327 ปกติ 8 ม.ค. 61
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอความเป็นธรรมและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ชนะการเสนอราคา
หนังสือรับ
474 ปกติ 8 ม.ค. 61
กระทรวงมหาดไทย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
หนังสือรับ
473 ปกติ 8 ม.ค. 61
สถ.
ขอให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา
หนังสือรับ
471 ปกติ 8 ม.ค. 61
สำนักงานเลขานุการ ก.จ.
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน
หนังสือรับ
470 ปกติ 8 ม.ค. 61
สถ.
ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนังสือรับ
468 ปกติ 8 ม.ค. 61
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2558
หนังสือรับ